Latest Entries »

ชื่อโครงงาน การทำโครไฟ
ผู้จัดทำ น.ส. ขวัญชีวา ทองมี
ครุผ้สอน อ.คเชนทร์ กองพิลา
คำถามของโครงงาน ขั้นตอนการทำโคมไฟทำอย่างไร
วัคถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนๆรู้ขั้นตอนการทำโคมไฟ

โฆษณา

การทำโคมไฟ

ผักสวนครัว